HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001


  • Tháng 01 năm 2005 đạt chứng nhận ISO 9001:2000 do Afnor cấp
  • Tháng 01 năm 2008 đạt chứng nhận ISO 9001:2008 do Bureau Veritas cấp
  • Tháng 09 năm 2018 đạt chứng nhận ISO 9001:2015 do Bureau Veritas cấp