Tên dự án: Dự án ĐTXD công trình mở rộng QL 1

Chủ đầu tư:  Ban QLDA 1, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 7, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 194, Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 1A – Bình Thuận, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. HCM ,…

Địa điểm xây dựng: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

Thời gian thực hiện: 2013 – 2014

Thời gian đưa vào hoạt động: 2016

Tổng mức đầu tư:

Công việc thực hiện: Nghiên cứu, Thiết kế, Tư vấn giám sát

Tóm tắt thông số kỹ thuật

– Đoạn Km 1392 – Km1405 và Km1425 – Km1445 thuộc tỉnh Khánh Hòa

 • Loại, cấp công trình: giao thông đường bộ cấp II
 • Tổng chiều dài: 30.2km
 • Cấp đường: đoạn ngoài đô thị cấp III đồng bằng Vtk = 80km/h; qua khu đô thị Vtk=60km/h
 • Bnền=20.5m (ngoài đô thị); Bnền=23.5m (qua đô thị)
 • Mặt đường: cấp cao A1, Eyc≥160Mpa – Cầu: gồm 12 cầu (1 cầu vượt ĐS tại chắn Vạn Giã, 11 cầu vượt sông), khổ cầu phù hợp với khổ nền đường; tải trọng thiết kế HL93

– Đoạn Km 1445 – Km1488 thuộc tỉnh Khánh Hòa

 • Loại, cấp công trình: giao thông đường bộ cấp II
 • Cấp đường: đoạn ngoài đô thị cấp III đồng bằng Vtk = 80km/h; qua khu đô thị Vtk=60km/h; Bnền=20.5m
 • Mặt đường: cấp cao A1, Eyc≥160Mpa – Cầu: gồm 11 cầu (1 cầu vượt ĐS tại chắn Hòa Tân, 10 cầu vượt sông), khổ cầu phù hợp với khổ nền đường; tải trọng thiết kế HL93

Đoạn Km 1488 – Km1525, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT

 • Loại, cấp công trình: giao thông đường bộ cấp II
 • Vtk=80km/h
 • Chiều dài tuyến: 36.1km
 • Cấp đường: đoạn ngoài đô thị cấp III đồng bằng Vtk = 80km/h; qua khu đô thị Vtk=60km/h
 • Bnền=20.5m (ngoài đô thị); Bnền=25.5m (qua đô thị)
 • Mặt đường: cấp cao A1, Eyc≥160Mpa – Cầu: gồm 10 cầu, khổ cầu phù hợp với khổ nền đường; tải trọng thiết kế HL93

Đoạn Km1561+134 – Km1563+000; Km1567+500 – Km1573+350; Km1574+500 – Km1581+950; Km1584+550 – Km1586+000 và Km1588+500 – Km1589+300, tỉnh Ninh Thuận

 • Loại, cấp công trình: giao thông đường bộ cấp II
 • Tổng chiều dài 17.42km
 • Cấp đường: đoạn ngoài đô thị cấp III đồng bằng, Vtk=80km/h;  qua khu đô thị theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, Vtk = 60km/h
 • Quy mô mặt cắt ngang: đoạn ngoài đô thị B nền = 20,5m; đoạn qua đô thị Bnền=21.5m.
 • Nền đường: độ chặt K≥0.95
 • Mặt đường: Cấp cao A1, Eyc≥160Mpa
 • Công trình cầu: gồm 07 cầu, khổ cầu phù hợp với khổ nền đường; Tải trọng tk HL93

Đoạn Km1642-Km1692, tỉnh Bình Thuận theo hình thức hợp đồng BOT

 • Cấp đường: đoạn ngoài đô thị cấp III đồng bằng, Vtk=80km/h;  qua khu đô thị theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, Vtk = 60km/h
 • Quy mô mặt cắt ngang: đoạn ngoài đô thị B nền = 20,5m; đoạn qua đô thị Bnền=25.5m.
 • Mặt đường: Cấp cao A1, Eyc≥160Mpa
 • Công trình cầu: khổ cầu phù hợp với khổ nền đường; Tải trọng tk HL93