Tên dự án: Đường vào nhà máy thủy điện trị án

Chủ đầu tư: 

Địa điểm xây dựng: Đồng Nai

Thời gian thực hiện: 

Thời gian đưa vào hoạt động: 

Tổng mức đầu tư:

Công việc thực hiện: Khảo sát thiết kế

Tóm tắt thông số kỹ thuật

Chiều dài: 127 km