LĨNH VỰC KINH DOANH


LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ

Lập báo cáo đầu tư và dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường sắt, đường bộ, đường đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và mạng lưới giao thông nội bộ khu công nghiệp.

Một số công trình tiêu biểu đã thực hiện