LĨNH VỰC KINH DOANH


KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VÀ THÍ NGHIỆM

Thực hiện công tác khảo sát địa hình, thủy văn và đo đạc bản đồ.

Một số công tác tiêu biểu đã thực hiện