Tên dự án:  Xây dựng khôi phục cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh)

Chủ đầu tư:  Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 3

Địa điểm xây dựng: Đồng Nai

Thời gian thực hiện: 2016

Thời gian đưa vào hoạt động: 2016

Tổng mức đầu tư:

Công việc thực hiện: Tư vấn giám sát

Tóm tắt thông số kỹ thuật

(Đang cập nhật)